GDPR Hypo - Elantis

Advieskantoor FisCadd

Privacycharter Elantis - hypothecaire kredieten


Versie : 17 avril 2018


Uw tevredenheid staat voor ons centraal.   Altijd.  Daarom  verwerken we uw klantgegevens. Zo kunnen  we  uw krediet optimaal beheren en ons productgamma en onze informatie afstemmen op uw behoeften. Respect voor uw privacy staat daarbij boven alles. Dat is ons engagement.


En vandaar dit Privacycharter.


Omdat we u duidelijk willen informeren over de manier waarop we uw privacy beschermen en rekening houden met uw voorkeuren. We zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen en we controleren of dit charter wordt nageleefd.

U mag gerust zijn: wij garanderen de veiligheid van uw klantgegevens.


1. Wie is  verantwoordelijk  voor  de  verwerking  van  uw gegevens?

Elantis, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 4000 Liège, Rue des Clarisses 38 (hierna “Elantis”).

Dit charter informeert u over de verwerking van uw gegevens, die onder de verantwoordelijkheid van Elantis valt.


2. Waarin bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens  omvatten  al  de  informatie  over  een  geïdentificeerde  of  te  identificeren  natuurlijke  persoon: een naam, een identificatienummer, geografische gegevens, online-identificatiegegevens of ieder ander gegeven dat verband houdt met een persoon.


De  verwerking  van  persoonsgegevens  omvat  iedere  mogelijke  bewerking  van  die  gegevens,  zoals  het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.

Elantis verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie punt 5) op basis van diverse rechtsgronden, en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.


U hebt wettelijk niet verplicht ons uw persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat Elantis geen klantrelatie met u kan aangaan of voortzetten.


3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, …

Sociodemografische gegevens zoals uw gezinstoestand, burgerlijke staat, …

Gegevens over uw producten en uw vermogen

Financiële gegevens en transactiegegevens m.b.t. de betaling van uw krediet

Gegevens over uw surfgedrag en -gewoontes op de Elantis-websites: raadplegen van informatie, simulaties, aanvragen, reacties op onze commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van onlinereclame of de site van oorsprong (bijvoorbeeld de website waar u op Elantis-reclame hebt geklikt)

Gegevens over onze tevredenheidsenquêtes

Geolokalisatiegegevens (de exacte plaats waar u zich bevindt)

Gegevens via onze contactcentra

Gegevens die  we  via derden  hebben  verkregen,  bv.  van  uw  makelaar,  het  Rijksregister,  de  Centrale  voor kredieten  aan  particulieren  (CKP),  of  gegevens  van  externe  bedrijven  of  vennootschappen  van  de  groep Belfius die we gebruiken om onze bestanden aan te vullen en  e verbeteren

Gegevens die we verkrijgen  via cookies (cookies  zijn essentieel voor  de  goede werking  van  onze  sites. Ze onthouden uw voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en passen de inhoud van en/of de reclame op onze sites aan aan uw behoeften. Meer weten? www.elantis.be/nl/disclaimer)

 


Elantis  verwerkt  geen  gevoelige  gegevens  zoals  gegevens  over  gezondheid,  ras  of  etniciteit  noch  politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven.


4. Wanneer verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens wanneer u in contact komt met Elantis, bijvoorbeeld wanneer u:


klant wordt

contact met ons opneemt (bv. potentiële klant)

deelneemt aan een enquête

gebruikmaakt van een van onze producten of diensten

onze websites bezoekt

5. Waarvoor verwerkt Elantis uw gegevens?

Het beheer van uw klantdossier

De toekenning en het beheer van kredieten en diensten

De permanente verbetering van onze diensten en processen

De veiligheid van personen en goederen

Tevredenheidsenquêtes over onze producten en diensten

Studies, modellen en statistieken

De administratie en het risicobeheer, bijvoorbeeld de historiek van de klantrelatie

Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme

De uitvoering van onze wettelijke verplichtingen

Het formuleren  van  een  antwoord  op  elke  gewettigde  vraag  van  de  gerechtelijke  of  toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens

Het vooraf invullen van velden

Het vooraf  invullen  van  reeds  bekende  gegevens  van  bestaande  klanten  die  bijkomende  producten  of diensten aanvragen

Direct marketing om u onze producten en diensten voor te stellen en om te vermijden dat we u producten of diensten voorstellen die voor u niet relevant zijn

Om ons  ervan  te  vergewissen  dat  de  kredietbemiddelaars  hun  wettelijke,  reglementaire  of  contractuele verplichtingen nakomen, en om hun commissielonen te betalen

We zouden we uw klantengegevens op een geautomatiseerde wijze kunnen verwerken:


voor marketingdoeleinden, om uw behoeften juister te identificeren en ons aanbod daarop af te stemmen. De verwerkingslogica berust onder meer op de volgende criteria : leeftijd, plaats, of u eigenaar of huurder bent, privé- en beroepssituatie en historiek van de klantrelatie;

om u een krediet toe te kennen/te weigeren op basis van een algoritme. We nemen onder andere meer de volgende  criteria  in  aanmerking:  leeftijd,  privé-  en  beroepssituatie,  kenmerken  van  het  krediet  en  van  de verleende waarborgen, historiek van de klantrelatie en lasten.

6. Op welke  rechtsgrond  berust  de  verwerking  van  uw gegevens?

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slaat enkel op personen, niet op ondernemingen.

Elantis verwerkt uw persoonsgegevens enkel in een van de volgende gevallen:


wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren

of wanneer u ons op ons verzoek uw toestemming hebt gegeven

of wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen

of wanneer  we  op  basis  van  de  rechtsgrond  “gerechtvaardigd  belang”  alles  in  het  werk  stellen  om  het evenwicht tussen de belangen  van Elantis en  uw belangen  te vrijwaren, met inbegrip  van de bescherming van uw privacy.

7. Aan wie mogen uw gegevens worden overgedragen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Elantis zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.


7.1 De overdracht van uw gegevens aan uw makelaar is beperkt tot het mandaat dat u hem hebt toevertrouwd en met andere woorden tot de onderhandeling van uw krediet. Hetzelfde geldt voor uw notaris. Uw persoonlijke gegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die u ons  toevertrouwd hebt : verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, …


7.2 Elantis behoort samen met onder meer Belfius Bank, Belfius Insurance en Crefius tot de groep Belfius. Deze vennootschappen  en  hun  werknemers  hebben,  bij  de  uitvoering  van  hun  taken,  toegang  tot  uw persoonsgegevens, maar alleen als dat noodzakelijk is voor operationele doeleinden en voor het beheer van uw krediet, en frauderisco’s.


7.3  Voor  operationele  redenen  is  het  soms  noodzakelijk  dat  we  een  beroep  doen  op  zorgvuldig  gekozen organisaties, zoals onze kredietverzekeraar Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, división ICP ("Atradius ICP"),  avenue  Prince  de  Liège  78,  5100  Namur  (KBO  0661.624.528),  onze  revisor,  onze vastgoeddeskundigen en, bij geschillen, onze advocaten. In geval van gebundelde verkoop zullen uw gegevens ook  doorgespeeld  worden  aan  Elitis Protection  SA  –  boulevard Baudouin  1er  25  –  1348  Louvain-la-Neuve,  dat gemandateerd is om uw schuldsaldoverzekeringspolis af te sluiten en te beheren in naam en voor rekening van Corona NV, verzekeringsonderneming goedgekeurd onder nummer 0435. De personen die gemachtigd zijn om uw gegevens te gebruiken, zijn in dit kader slechts gemachtigd binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht.


Indien we een beroep doen op een onderneming buiten de Europese Unie, zullen we dat enkel doen als het land in kwestie minstens een zelfde beschermingsniveau heeft als België.


7.4  Voor  hypothecaire  kredieten  zal  Elantis  deze gegevens  ook  bezorgen  aan  zijn  respectieve rechthebbenden onder  algemene  titel  (na  een  fusie,  splitsing,  inbreng  of  een  ander  feit)  en  onder  bijzondere  titel  (na  een overdracht, een subrogatie of een ander feit), en aan de vennootschappen waarmee ze contractueel verbonden zijn in het kader van hun  activiteiten, waaronder de NV  bpost  bank (maar enkel zoals hierna gepreciseerd). Al deze vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van de kredietnemer, de borg en de pandgever –  met inbegrip  van  de  gegevens  in  verband  met  hun  krediet(en),  de  betalingsverrichtingen  en  hun  vermogen  in  het algemeen – en de persoonsgegevens van hun echtgenoot of partner. Wat betreft bpost bank NV, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Markiesstraat 1 bus 2, handelend in zijn hoedanigheid  van  verantwoordelijke  voor  de  verwerking,  worden  de  hierboven  bedoelde  persoonsgegevens verwerkt  voor  identificatiedoeleinden,  om  de  verrichtingen  te  controleren,  statistieken  op  te  stellen  en  iedere wettelijke of  reglementaire  bepaling  -  onder meer  wat  het  voorkomen van  het  witwassen  van  geld  en  van  de financiering van terrorisme en/of financiering van en inzake belasting en taksen, met inbegrip van – onder andere – de internationale samenwerkings- en informatie-uitwisselingsakkoorden op fiscaal gebied.


7.5 Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, delen we bepaalde persoonsgegevens met de gerechtelijke instanties en met de Nationale Bank van België. Bijvoorbeeld de gegevens die het mogelijk maken kredietrisico’s te  evalueren,  de  meldingen  aan  het  ENR-bestand  en  de  gegevens  over overeenkomsten  m.b.t.  het consumentenkrediet en het hypothecair krediet.


8. Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

8.1. Algemeen recht op verzet tegen direct marketing U kan zich op ieder moment en zonder rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van de door ons verzamelde, bewaarde en verwerkte gegevens voor directmarketingdoeleinden. Wend u daarvoor tot uw makelaar of rechtstreeks tot Elantis per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar privacy@elantis.be, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. U zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.


8.2.  Recht  op  verzet  tegen  het  gebruik  van  uw  surfgedrag  voor directmarketingdoeleinden Wil u niet dat we uw gedrag op de websites van Elantis gebruiken voor directmarketingdoeleinden? U kan er zich zonder rechtvaardiging tegen verzetten:

door het ons te melden via uw makelaar of rechtstreeks aan Elantis per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar privacy@elantis.be, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.


8.3. Recht op toegang, verbetering en overdraagbaarheid van gegevens 


U  hebt  recht  op  permanente  toegang  tot  uw  persoonsgegevens  en  kan  in  dat  kader  de  volgende  informatie aanvragen:


de categorieën van persoonsgegevens in ons bezit

de doeleinden van de verwerking

de geadresseerden of categorieën van geadresseerden

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan zullen we ze wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen, voor zover de wet het toelaat.


U kan ook vragen dat bepaalde gegevens ofwel rechtstreeks aan u ofwel aan een derde zouden worden bezorgd.


Gelieve uw verzoek te preciseren via uw makelaar of rechtstreeks aan Elantis per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar privacy@elantis.be, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.


8.4. De geautomatiseerde verwerking van uw gegevens en de weigering van uw krediet


Onze medewerkers onderzoeken in principe alle kredietaanvragen. Uw consumentenkrediet kan echter worden geweigerd op basis van een automatische verwerking. U zal daarvan in kennis worden gesteld en u zal de tussenkomst van een van onze werknemers kunnen vragen, uw standpunt kunnen geven en eventueel onze beslissing kunnen aanvechten.


9. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de antiwitwaswet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld.


De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen uw gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of na uw kredietaanvraag. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte.


10. Wat gebeurt bij een eventuele wijziging van het Privacycharter?

We zullen u informeren over iedere wijziging. U kan het Privacycharter ook altijd raadplegen op de website van Elantis.


Hebt u nog vragen? Onze Data Protection Officer (DPO) helpt u graag verder.


U mag contact opnemen met onze DPO door te schrijven naar Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, tot en met 28 mei 2018, en naar Charles Rogierplein 11 te 1210 Brussel vanaf 28 mei 2018, of door een mail te sturen naar elantis.privacy@belins.be


Klachten?


Indien u niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 - 1000 Brussel.

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Network

052 52 39 67

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren